Договір

публічної оферти про купівлю-продаж товарів

 

  1. Загальні положення.

1.1. ТОВ «________________», надалі іменована як - "Продавець", що діє згідно виписки з ЄДРПОУ _________________, публікує цю публічну оферту про купівлю-продаж товарів.

1.2. Відповідно до статті 641 Цивільного Кодексу України (далі - ЦК України) даний документ, розміщений в мережі Інтернет за адресою сайту/Інтернет-магазину____________________________, є публічною офертою, і в разі вчинення фізичною особою дій, які свідчать про її акцепт, є обов'язковим до виконання Продавцем і цієію фізичною особою.

1.3. Оплата Покупцем Товарів із Інтернет-магазину Продавця є повним і беззастережним акцептом оферти, що вважається рівнозначним укладенню письмової форми договору на умовах, викладених в оферті.

 

У цій оферті наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

«Покупець» - фізична особа, що уклала з Продавцем договір оферти на умовах, що в ньому містяться.

«Продавець» - ТОВ «________________», яке здійснює продаж Товарів гігієнічних, косметичних, медичних товарів, товарів для дому та побуту, інше через сайт/Інтернет-магазин ____________________ .

«Оферта» - публічна пропозиція Продавця, адресована будь-якій фізичній особі, укласти з ним договір оферти про купівлю-продаж товарів (далі - «договір») на існуючих умовах, що містяться в пропозиції.

«Акцепт» - повне і беззастережне прийняття Покупець умов оферти, яке наступає після оплати товару.

«Замовлення» - перелік Товарів, самостійно визначених Покупцем із переліку в Інтернет-магазині та щодо якого здійснено оплату.

«Товар» - будь-які гігієнічні, косметичні, медичні товари, товари для дому та побуту, інше через сайт/Інтернет-магазин ____________________.

 

  1. Предмет договору.

2.1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупця Товар, а Покупець зобов'язується оплатити і прийняти Товар на умовах даного Договору.

2.2. Цей Договір встановлює умови купівлі-продажу Товарів в Інтернет-магазині. Договір, в тому числі, регламентує порядок формування Замовлення та доставки Замовлення, а саме: - добровільність вибору Покупцем товарів в Інтернет-магазині;

- самостійне оформлення Покупцем замовлення в Інтернет-магазині;

- оплату Покупцем замовлення, оформленого в Інтернет-магазині;

- обробка і доставка замовлення Покупцеві у власність на умовах цього Договору.

 

  1. Права та обов’язки сторін.

3.1. Продавець зобов'язується:

3.1.1. Надавати Покупцю послуги відповідно до цього Договору.

3.1.2. Вести облік наданих Клієнту послуг за допомогою внутрішньої системи обліку Продавця.

3.2. Покупець зобов'язується:

3.2.1. Самостійно обирати Товар в Інтернет-магазині, своєчасно і в повному обсязі оплачувати послуги на умовах, встановлених цим Договором.

3.2.2. Перед акцептом Договору зобов'язується детально ознайомитись з умовами Договору.

3.2.3. Дотримуватись встановлених Продавцем вимог, правил, заборон, інших умов продажу Товару.

3.3. Продавець має право:

3.3.1. Відмовити в продажу Товару Покупцеві без пояснення причин. Розірвати Договір та повернути Покупцеві сплачені гроші.

3.3.2. Не передавати Покупцеві Товар в разі відсутності оплати Замовлення на поточному рахунку Продавця, навіть у разі надання Покупцем підтвердження їх оплати (квитанцію про оплату, чек, інший розрахунковий документ, Картку) до моменту зарахування коштів на поточний рахунок.

3.3.3. Надавати Покупцям додаткові промоційні товари в ході виконання Замовлення.

3.3.4. У разі необхідності вносити зміни в порядок, час, терміни доставки та придбання Товарів. Про внесені зміни Продавець повідомляє Покупця за допомогою розміщення відповідного оголошення загальнодоступним для огляду способом в Інтернет-магазині і (або) шляхом направлення SMS/іншого адресного повідомлення Покупцеві.

3.3.5. Відмовитися від виконання цього договору повністю або частково у разі невиконання Покупцем своїх зобов’язань.

3.4. Покупець має право:

3.4.1. Самостійно обирати, формувати Замовлення, оплачувати, обирати спосіб отримання/Доставки та отримувати зручним способом, в межах запропонованих Продавцем, Товар в будь-якій кількості, за умови наявності в Інтернет-магазині, у відповідності до цього договору.

3.4.2. Отримувати необхідну та достовірну інформацію про роботу Інтернет-магазину та Товар, що продається.

3.4.2. Відмовитися від отримання Товару, але без можливості повернення коштів.

3.4.3. Повернути Товар за власний рахунок з урахуванням положень, передбачених чинним законодавством України, в т.ч. Постанови Кабінету Міністрів України від 19 березня 1994 р. N 172, Додатку 3 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/172-94-п ).

Відповідно до положень Постанови, не підлягають поверненню в т.ч. наступні товари належної якості:

     лікарські препарати та засоби,

     предмети сангігієни
     парфюмерно-косметичні вироби
     рукавички
     товари в аерозольній упаковці

     товари для немовлят (пелюшки,  соски,  пляшечки для годування тощо.

 

  1. Порядок придбання Товару.

4.1. Покупець має право оформити замовлення на будь-який товар, який є у наявності та представлений в Інтернет-магазині.

4.2. Кількість обраного Товару – не регламентується та обмежується лише наявністю обраної кількості Товару на складі Продавця.

4.3. При відсутності товару Покупець має право, за згодою Покупця, замінити його аналогічним Товаром або анулювати замовлення, повернути кошти.

4.4. Оплата Замовлення може відбуватись за допомогою платіжних систем через сайт Інтернет-магазину або на поточні реквізити Продавця або при отриманні Товару Покупцем. Сторони правочину можуть користуватися послугами постачальників послуг проміжного характеру в інформаційній сфері.

4.5. Оплата Товару відбувається в національній валюті України - гривні.

4.6. При відсутності коштів на поточному рахунку Продавця, Продавець має право анулювати замовлення та розірвати Договір.

4.7. Продавець має право за бажанням Покупця здійснити доставку Товарів, придбаних в Інтернет-магазині, в такому випадку доставка здійснюється або кур’єрами Продавця, або залученою на договірних умовах кур’єрською/поштовою службою або до складів транспортних компаній, де і здійснюється видача Замовлень.

Обов'язок Продавця передати товар покупцеві вважається виконаним у момент здачі товару перевізникові або організації зв'язку для доставки Покупцеві.

4.8. Разом із Замовленням Покупцеві надаються документи згідно законодавства України.

 

  1. Відповідальність сторін

5.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього договору в порядку, передбаченому цим договором та чинним законодавством України.

5.2. Продавець не несе відповідальності за:

- змінений виробником зовнішній вигляд Товару;

- за незначну невідповідність кольорової гами Товару, що може відрізнятися від оригіналу товару виключно через різну передачу кольорів моніторами персональними комп'ютерами.

- за зміст і правильність інформації, наданої Покупцем при оформленні замовлення;

- за затримку і перебої в наданні Послуг (обробки замовлення та доставки товару), які відбуваються з причин, що знаходяться поза сферою його контролю Продавця;

- за передачу Покупцем своїх мережевих ідентифікаторів - IP, MAC-адреси, логіна і пароля третім особам;

5.3. Покупець, використовуючи наданий йому доступ до мережі Інтернет, самостійно несе відповідальність за шкоду, заподіяну його діями (особисто, навіть якщо під його логіном знаходилася інша особа) особам або їх майну, юридичним особам, державі чи моральним принципам моральності.

5.4. Покупець несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної при оформленні замовлення інформації. При цьому, при здійсненні акцепту (оформленні замовлення і подальшої оплати товару) Покупець надає Продавцю свою беззастережну згоду на збір, обробку, зберігання, використання своїх персональних даних, в розумінні ЗУ «Про захист персональних даних».

5.5. Продавець не несе відповідальності за технічні незручності, та відсутність знань у Покупця щодо технічної змоги підключитися та отримати послуги.

5.6. У разі настання обставин непереборної сили, сторони звільняються від виконання умов цього договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього договору розуміються події, що мають надзвичайний, непередбачений характер, які виключають або об'єктивно заважають виконанню цього договору, настання яких Сторони не могли передбачити і запобігти розумними способами, в т.ч. та не виключно стихійні лиха, військові дії, громадські заворушення, повстання, мітинги, епідемії, пандемії.

5.7. Сторони прикладають максимум зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей виключно шляхом переговорів.

 

  1. Інші умови Договору

6.1. Продавець залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цього договору за умови попередньої публікації його на сайті )________________

6.2. Фактичною датою електронної угоди між сторонами є дата прийняття умов, відповідно до ст. 11 Закону України «Про електронну комерцію»

6.3. Покупець підтверджує, що надав згоду за збір та обробку персональних даних. Персональні дані Покупця обробляються, зберігаються та використовуються відповідно до Положення про обробку і захист персональних даних у базах персональних даних, володільцем яких є Продавець товарів.

6.4. У разі якщо цей договір укладений від імені неповнолітньої особи її законним представником, цей законний представник в залежності від характеру і змісту зобов'язання виконує зобов'язання, покладені цим договором на Покупця, та (або) забезпечує їх виконання неповнолітньою особою, від імені якого він уклав договір.

 

 

ТОВ «_____________»

Місцезнаходження: ___________

IBAN: UA_______________ 

в _________________________

МФО ______________

код ЄДРПОУ _______________

ІПН ____________________

Платник податку на прибуток на загальних підставах

 

Директор

 ______________  /_________________/

 

 

Up